Анализа на сообраќај


Оваа алатка е една од најкорисните за дадена компјутерска мрежа која овозможува на лесен и едноставен начин, преку низа на веб базирани графички претстави, да се види колку Интернет сообраќај се троши - вкупно или по корисник (појдовен и дојдовен), типот на Интернет сообраќај, анализа на сообраќајот по корисничка IP адреса, анализа на Интернет дестинации (јавни IP адреси и сајтови), со што на многу едноставен начин се детектира евентуална злоупотреба на ресурсите, како и присуство на вируси во мрежата и анулирање на заразените работни станици.