Безбедност на локални мрежи


Безбедноста на локалната мрежа во рамките на една компанија преставува клучен фактор за непречено и квалитетно работење. Со заштитата на персоналните компјутери, сервери од неавторизиран пристап се спречува нарушување на нормалниот режим на работа на компанијата и се спречува одлив на осетливи информации критични за комапнијата. За таа цел Балкантел нуди неколку софтверски и хардверски алатки за зголемување на безбедноста на мрежата на највисоко ниво.