Изнајмени Дигитални Водови


Балкантел на своите корисници им нуди можност за поврзување на две или повеќе локации преку изнајмени водови кои поминуваат низ сопствена инфраструктура. Со овој вид на премиум сервис се избегнува конекцијата преку интернет и се овозможува максимална сигурност, скалабилност и достапност. Изнајмената линија може да се реализира преку оптика, PDH радија на 23 GHz подрачје или преку радија на 5 GHz подрачје.